Home
 
  About CIE-USA
   Current NC Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2018 National Council
       
NC Officers      
       
      Chair Qing Zhao    
      Vice Chair Simon Ma    
      Treasurer Changjian Feng    
       Executive Secretary Xiaoxi Wang
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Claire Jung Allan Zhong Xinfen Chen
  Grace Tylor Simon Chang Qing Zhao
       
     New York:  Kun-Lung Wu Keith Wong C. Eric Wu
I-Hsin Chen Monsong Chen Yuying Gosser
       
     New Mexico: Yifeng Wang Changjian Feng Yung Sung Cheng
       
     OCEESA: Jy-Shing Wu Qin Qian Wei-Yin Chen
       
     San Francisco:  Yazhou Liu Raymond Chen Simon Ma
Andrew Fang David Fong Bill Kao
       
     Seattle: Minggan Ma James Lee Yong Zhou
  Xiaoxi Wang Gina Li Jiin Chen
       
     Southern California: Bing Liang Neris Scarlett Kwong Tiezheng Zhao
  Daniel Miao Tony Torng Wei Li
       
NC Advisors      
  Y. C. Yang Faa-Ching Wang Rong Chang
  Yung Sung Cheng Wei-Ping Pan Xiaoxi Wang
  David Fung Scarlett Kwong Yifeng Wang
       
   For the detailed 2018 NC organization, please click here!