Home
 
  About CIE-USA
   Current NC Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2014 National Council
       
NC Officers      
       
      Chair Jason Wen    
      Vice Chair Allen Chen    
      Treasurer Bing Liang Neris    
      Exec Secretary Yan Qu    
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Grace Tyler Chinpei Tang Thomas Wu
  J. C. Chiao Yu Meng Qing Zhao
       
     New York:  Yew-Huey Liu Tien-Jen Cheng Allen C. Chen
  Jun-Min Liu Ea-Ee Jan Ching-Farn Wu
       
     New Mexico: Amy Sun Mei Cheng Yung Sung Cheng
       
     OCEESA: Jason Wen John Tzeng Anmin Liu
       
     San Francisco:  Chi-Min Chou TC Yang John Xie
  David Fong Su-Syin Chou Bill Kao
       
     Seattle: Angelina Huang Ed Miao Yong Zhou
  James Lee Gina Li Jiin Chen
       
     Southern California: Scarlett  Kwong Jerry Huang Yan Qu
  Gordon Wei David Lee Bing Liang Neris
       
NC Advisors      
  Y. C. Yang Thomas Wu Wen Lin
  David Fong John C. P. Huang Yung Sung Cheng
  James Lee Tony Torng John Xie